Privacyverklaring

De AVG  (Algemene Verordeningen Gegevensbescherming)

 

Deze vernieuwde privacywet gaat in op 25 mei 2018.

 

PRIVACYVERKLARING

 

Voetzorg de Sprong Voetzorg de Sprong, gevestigd aan Scheisprong 30
6932BG Westervoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.voetzorgdesprong.nl Scheisprong 30
6932BG Westervoort 06-39197849


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Voetzorg de Sprong verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Voetzorg de Sprong verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gezondheid

 

Alleen gegevens met betrekking tot uw gezondheid welke noodzakelijk zijn voor het correct en verantwoord uitvoeren van de behandeling zullen worden verwerkt.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Voetzorg de Sprong verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Voetzorg de Sprong verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming:
Voetzorg de Sprong neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voetzorg de Sprong) tussen zit. Voetzorg de Sprong gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Voetzorg de Sprong bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw gegevens worden verwijderd wanneer er in de in voorafgaande 12 maanden geen behandeling heeft plaatsgevonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voetzorg de Sprong verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voetzorg de Sprong blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

!Wanneer u recht heeft op vergoeding voor uw behandeling en wij deze declaratie voor u verzorgen zal het noodzakelijk zijn om aanvullende verzekeringsgegevens te verwerken.
Alleen na het verkrijgen van schriftelijke toestemming van u zullen deze gegevens worden gedeeld met derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Voetzorg de Sprong gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voetzorg de Sprong en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar voetzorgdesprong@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voetzorg de Sprong wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Voetzorg de Sprong neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of per mail via voetzorgdesprong@outlook.com